Barion Pixel
Přeskočit na obsah

Jak reklamovat zboží

 1. Vypiš formulář pro reklamaci a pošli ho na: info@cycologyczechia.cz

2. Zboží zabalené v originál balení i s originál visačkami prosím poslat na adresu:
Název firmy: isklad 200822/09
Jméno příjemce: Zuli s.r.o.
Ulice: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35
PSČ a město: 90301 Senec
Země: Slovakia

P.S. Pokud se jedná o výměnu kus za kus (například nesedí velikost), doporučujeme raději tento postup: Jak vyměnit zboží.
P.S.2 Pokud chceš zboží pouze vrátit, postupuj podle návodu: Jak vrátit zboží.

Záruční doba a reklamace zboží (Reklamační řád)

vztahující se na produkty prodávané (prostřednictvím cycologyslovakia.sk) společností ZULI s.r.o. jako Prodávajícím

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služby v rozsahu podle ustanovení § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů v případě, je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím podnikatel, prodávající odpovídá za vady zboží nebo služby v rozsahu podle ustanovení § 422 a násl. zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů s tím, že ustanovení tohoto článku se nepoužijí. Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikla během přepravy zboží.
 2. Zboží nebo službu zakoupenou u prodávajícího lze reklamovat pouze na základě písemné reklamace kupujícího odeslané na adresu prodávajícího spolu s reklamovaným zbožím.
 3. Reklamace zboží nebo služby musí obsahovat:
  • označení čísla objednávky,
  • označení kupujícího a jeho poštovní a emailové adresy,
  • důvod reklamace,
  • práva, která se z odpovědnosti za vady uplatňují,
  • datum a podpis kupujícího.
 4. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady, které kupující může uplatnit, stanoví § 622 a § 623 zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží či služby, nebo týká-li se vada jen součásti zboží či služby, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží či služby nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadné zboží či službu za nezávadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží nebo služba mohla být řádně užíváno jako zboží nebo služba bez vady, má kupující právo na výměnu zboží či služby nebo má právo odstoupit od smlouvy. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží či službu řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Uvedená práva kupujícího zanikají, nebyla-li uplatněna výše uvedeným způsobem v záruční době. Délka záruční doby je 24 měsíců od převzetí zboží či služby, s výjimkami stanovenými zákonem.
 5. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, poskytnutím náhradní služby, vrácením kupní ceny zboží nebo služby, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží nebo služby, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 6. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu přijetí reklamace bez zbytečného odkladu od jejího doručení.
 7. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu po jejím přijetí. Způsob vyřízení reklamace určuje prodávající s přihlédnutím k rozhodnutí kupujícího o tom, které z práv z odpovědnosti za vady uplatňuje. Způsob vyřízení reklamace určí prodávající ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 8. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Prodávající je povinen v uvedené lhůtě vydat kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace.
 9. Potvrzení o přijetí reklamace, oznámení způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o vyřízení reklamace nebo zamítnutí reklamace budou kupujícímu odeslány pouze na jeho emailovou adresu.